top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - Watjezietbenjezelf

1. DEFINITIES

1.1 Offerte: alle aanbiedingen van Personal Brand Coach / fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Personal Brand Coach / fotograaf en Opdrachtgever

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de Personal Brand Coach / fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Personal Brand Coach / fotograaf: Eva Jansen mede handelend onder de naam Watjezietbenjezelf, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.5 De klant: de (rechts)persoon of personen die een offerte bij de Personal Brand Coach / fotograaf hebben opgevraagd, waarmee de Personal Brand Coach / fotograaf in onderhandeling is teneinde tot een overeenkomst van opdracht te komen dan wel waarmee Personal Brand Coach / fotograaf reeds een overeenkomst gesloten heeft.

1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail.

1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet


2. TOEPASSING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Personal Brand Coach / fotograaf en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.

3. AANBOD

3.1  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2  Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending van de offerte. Indien de Personal Brand Coach / fotograaf het aanbod intrekt voordat het door de klant is aanvaard komt de geldigheid van de offerte op het moment van intrekking te vervallen.

3.3  Alle door de Personal Brand Coach / fotograaf genoemde bedragen zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

4.1  Na aanvaarding van de opdracht door de Personal Brand Coach / fotograaf kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1  De Personal Brand Coach / fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht uitvoeren en volgens haar gebruikelijke stijl en de kwaliteit zoals deze blijken uit haar portfolio.

5.2  De Personal Brand Coach / fotograaf heeft bij de uitvoering van de opdracht het recht om alles dat niet specifiek en uitdrukkelijk tussen de klant en de Personal Brand Coach / fotograaf is overeengekomen naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.3  Indien de Personal Brand Coach / fotograaf ten behoeve van de opdracht voor de klant hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht welke redelijkerwijs nodig waren ter uitvoering van de opdracht, dient de klant ook deze kosten en/of dit meerwerk aan de Personal Brand Coach / fotograaf te vergoeden.

6. AANSPRAKELIJKHEID

De Personal Brand Coach / fotograaf is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade als gevolg van dan wel in relatie tot de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Personal Brand Coach / fotograaf. De aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering daadwerkelijk aan de Personal Brand Coach / fotograaf uitgekeerde bedrag.

7. LEVERING

7.1  De Personal Brand Coach / fotograaf levert uitsluitend de door haar geselecteerde foto’s en levert deze foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De Personal Brand Coach / fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.

7.2  De Personal Brand Coach / fotograaf hanteert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Door de Personal Brand Coach / fotograaf aan de klant gecommuniceerde levertijden zijn dan ook nimmer aan te merken als fatale termijnen.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1  De Personal Brand Coach / fotograaf zal de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag. Bij betaling in 1 keer zal het volledige bedrag worden gefactureerd direct na de fotoreportage, bij betaling in 4 termijnen zal de eerste factuur verstuurd worden bij aanvang van de samenwerking en de laatste factuur voorafgaand aan het afsluitende coachingsgesprek. Indien een factuur niet binnen de betaaltermijn van 14 dagen wordt voldaan, behoudt de Personal Brand Coach / fotograaf het recht voor om de uitvoering van verdere werkzaamheden (waaronder maar niet uitsluitend begrepen het bewerken en/of toezenden van de gemaakte foto's) op te schorten totdat de factuur alsnog geheel is voldaan.

8.2  De klant zal de factuur van de Personal Brand Coach / fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

8.3  De factuur wordt binnen 14 kalenderdagen na verzending geheel betaald door de klant.

8.4  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

9. BESTELLINGEN BEELDMATERIAAL

9.1  Op alle nabestellingen zitten levertijden. De Personal Brand Coach / fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen waarbij zij afhankelijk is van één of meer derden.

9.2  De Personal Brand Coach / fotograaf werkt met een beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart.

9.3  De Personal Brand Coach / fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

9.4  De Personal Brand Coach / fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt.

10. ANNULERING

10.1  De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.

10.2  Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:

 • •    Na de aanvaarding van de offerte 25% van het totale verschuldigde bedrag

 • •    Tot 4 weken voor aanvang van de 1e coaching sessie: 50% van het totale verschuldigde bedrag

 • •    Tot 2 weken voor aanvang van de 1e coaching sessie: 100% van het totaal verschuldigde bedrag

10.3  In het geval van een fotoreportage (als onderdeel van het Personal Branding advies) waarbij de Personal Brand Coach / fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de Personal Brand Coach / fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum inplannen.

11. KLACHTEN

11.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Personal Brand Coach / fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de Personal Brand Coach / fotograaf.

11.2  Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen zoals bedoeld in artikel 11.1 worden niet in behandeling genomen.

11.3  De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

12. AUTEURSRECHT

12.1  De Personal Brand Coach / fotograaf blijft te allen tijde rechthebbende van de auteursrechten op door haar aan de klant geleverde producten, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten die rusten op het door haar ontwikkelde Personal Branding werkboek, de door haar gemaakte foto’s, bewerkte foto’s en fotoproducten.

12.2  De klant geeft de Personal Brand Coach / fotograaf toestemming om de van de klant gemaakte foto’s te gebruiken voor de eigen promotiedoeleinden van de Personal Brand Coach / fotograaf, zowel offline als online, waaronder doch niet uitsluitend in een blog, het portfolio van de Personal Brand Coach / fotograaf, social media en andere websites en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

12.3  De klant dient altijd de naam van de Personal Brand Coach / fotograaf te vermelden bij openbaarmaking van de door Personal Brand Coach / fotograaf gemaakte foto’s, waaronder mede begrepen sociale media kanalen of elders op digitaal dan wel analoog.

12.4  Het is de klant niet toegestaan om digitale bestanden betreffende de door de Personal Brand Coach / fotograaf gemaakte foto’s of fotoproducten op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door de Personal Brand Coach / fotograaf.

12.5  Het is de klant niet toegestaan digitale bestanden van het door de Personal Brand Coach / fotograaf gemaakte fotomateriaal op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Personal Brand Coach / fotograaf. In het geval van toestemming van de Personal Brand Coach / fotograaf zoals hiervoor bedoeld, dient de klant bij inzending van de foto’s altijd de Personal Brand Coach / fotograaf als maker van de foto’s te vermelden en de organisator van de wedstrijd tot hetzelfde te verplichten .

12.6  Bij inbreuk op de auteursrechten van de Personal Brand Coach / fotograaf dient de klant ter vergoeding van de door de Personal Brand Coach / fotograaf als gevolg daarvan geleden schade aan de Personal Brand Coach / fotograaf een vergoeding te betalen ter hoogte van driemaal het factuurbedrag per openbaarmaking, onverminderd de overige rechten en vorderingen die aan de Personal Brand Coach / fotograaf toekomen waaronder begrepen het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

13. PORTRETRECHT

13.1 De Personal Brand Coach / fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s waarop één of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn gebracht te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven in artikel 12.2. Wanneer de klant een specifieke foto verwijdert wenst te zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de Personal Brand Coach / fotograaf.

14. PRIVACY

De Personal Brand Coach / fotograaf zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de klant en zich houden aan de geldende privacyregelgeving. De Personal Brand Coach / fotograaf zal in ieder geval in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), van de klant zoals bij haar bekend, openbaar maken.

De Personal Brand Coach / fotograaf maakt gebruik van ondersteunende diensten voor een optimale dienstverlening.

Uw gegevens kunnen ten behoeve van een goede uitvoering van de opdracht in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 • Hosting website (Wix, Flex Webhosting)

 • Boekhouder/accountant

 • Mailservers (Flex Webhosting, Microsoft outlook)

 • Online backup: Icloud, Dropbox

 • Online galerij voor fotokeuze: Pixieset

 • Online verzending van bewerkte fotoserie: Fromsmash, Dropbox

 • Telefoondiensten

 • Betaaldiensten

 • Bezorgdiensten

 • Fotografen waarmee wordt samengewerkt

  De derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als Watjezietbenjezelf, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG.


15. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

15.1  De Personal Brand Coach / fotograaf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Personal Brand Coach / fotograaf aan de klant doorgegeven.

15.3  De Personal Brand Coach / fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

15.4  Ondanks de uiterste zorg die de Personal Brand Coach / fotograaf aan de correctheid en volledigheid van haar website(s) en andere (social media) accounts heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op haar website(s) en andere (social media) accounts is geplaatst.

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1  In alle gevallen waarin door de Personal Brand Coach / fotograaf van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

16.2  Op alle rechtsverhoudingen tussen de Personal Brand Coach / fotograaf en de klant, waaronder de opdracht en de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van het arondissement Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd om van geschillen tussen de Personal Brand Coach / fotograaf en de klant kennis te nemen.

bottom of page